Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

 1. Portal atrakcje.vip – serwis internetowy Usługodawcy funkcjonujący pod adresem http://atrakcje.vip
 2. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę rozumiane są jako opublikowanie informacji na temat atrakcji, artystów z całej Polski.
 3. Zleceniodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej.
 4. Usługodawca Atrakcje VIP
 5. RiOWH – oznacza niniejszy dokument i jest rozumiane jako Regulamin i Ogólne Warunki Handlowe.

§2
Rejestracja w portalu i publikacja danych

 1. Zleceniodawca może dokonać zmiany opublikowanych w atrakcje.vip informacji poprzez udostępniony mu przez Usługodawcę panel użytkownika albo zgłoszenie tego faktu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem poczty.

 

§4
Prawa i obowiązki stron 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych przez Zleceniodawcę ogłoszeń, ani za przerwę w funkcjonowaniu portalu atrakcje.vip, które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze Zlecenia, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny, aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do portalu atrakcje.vip w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych serwisu lub infrastruktury Usługodawcy.
 4. Zleceniodawca oświadcza, że jest on uprawniony do używania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego oraz, że materiały i treści zgłoszone do publikacji w portalu atrakcje.vip nie naruszają praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 5. Usługodawca samodzielnie decyduje o zawartości portalu atrakcje.vip i ogólnym stylu prezentacji publikowanych informacji.

 

Postanowienia końcowe 

 1. RiOWH wchodzą w życie z dniem 16.02.2017 roku.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści RiOWH w każdym czasie.
 3. RiOWH co do przedmiotu oferowanych Zleceniodawcy przez Usługodawcę usług stanowią całkowite porozumienie pomiędzy stronami i nie ma żadnych innych warunków – ustnych lub pisemnych – niż określone w niniejszym. Wszelkie wcześniejsze porozumienia, oświadczenia lub uzgodnienia pomiędzy stronami dotyczące przedmiotu realizowanych usług zostają zastąpione niniejszymi RiOWH. Wszelkie dodatkowe ustalenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Strony umowy zobowiązują siebie do informowania wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu.
 5. Wszelkie zawiadomienia, w szczególności wypowiedzenie, uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostaną sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie poprzez Pocztę Polską, kuriera lub osobiście.
 6. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu oraz informacji zgłoszonych do atrakcje.vip na potrzeby marketingowe Usługodawcy lub podmiotów wskazanych przez Usługodawcę oraz na ich publikowanie na innych stronach internetowych należących do Usługodawcy lub wskazanych przez niego podmiotów. Zleceniodawca wyraża także zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze handlowym
 7. Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających ze Zlecenia może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy
 8. W sprawach nieunormowanych niniejszym RiOWH zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby związane z realizacją świadczonych usług.

§7
Cennik

 

 

Zamieszczenie wpisu rozszerzonego Zleceniodawcy przez Usługodawcę w serwisie atrakcje.VIP jest darmowe !      

                        

Wpis VIP obejmuje:

1. Nazwa firmy, typ firmy, kategoria 

2. Logo (JPG/GIF/PNG)

3. Adres firmy – miasto, kod pocztowy, region, adres, kraj

4. Kontakt – adres e-mail, nr telefonu (stacjonarny i komórkowy), strona WWW, fax

   + imię i nazwisko osoby kontaktowej –nr tel, e-mail, fax

5. Slogan firmy

6. Pełny opis oferty

7. Słowa kluczowe – 9 

8. Galeria zdjęć – 8 

9. Możliwość dodawania filmów- najlepiej odnośnik do filmu umieszczonego na YT 

10. Odnośnik do: Facebook, Twitter, Google+, Instagram, YouTube

11. Załączniki (np. oferta cenowa lun ogólna, referencje, zdjęcia)

12. Inne działalności  

 

Cennik szczegółowy, w tym cennik powierzchni reklamowych (buttony, banery, pop-upy), dostępny po wysłaniu zapytania mailowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

O nas

Jesteśmy wyszukiwarką nietypowych atrakcji imprezowych. 
 
W naszej bazie znajdziesz najlepszych Artystów Pasjonatów, którzy potrafią zrobić prawdziwe, wciągające i trzymające do ostatniej chwili w napięciu show. Magików, tancerzy którzy swoim tańcem udowodnią że można wejść w inny wymiar, barmanów którzy z  przygotowania zwykłego drinka robią niezwykły pokaz flair. Ponadto firmy oferujące wynajem urządzeń rozrywkowych które zapewnią świetną zabawę nie tylko dzieciom ale i ich rodzicom.